{{ new Date(v.CreatedOn).toDateString() }}
{{v.Version}}
({{ Math.round(100 * v.Size/1024/1024)/100 }} MB)
MD5: {{v.Hash}}.
{{v.WhatsNew}}